Zavádění směrnic EU

Veřejná konzultace
k
Návrhu druhé aktualizace Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry

 

 

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané povodí Odry,
 

cílem evropské Rámcové směrnice o vodách (Směrnice 2000/60/ES) je udržení a zlepšení vodního prostředí a dosažení „dobrého stavu“ všech vod do roku 2015. Základním nástrojem pro dosažení tohoto cíle v povodí Odry je koordinovaný plán pro celou oblast povodí. První společný „Plán mezinárodní oblasti povodí Odry“ pro plánovací období 2010 - 2015 byl třemi smluvními stranami Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ), tj. Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo, dokončen v březnu 2010. Následně druhý „Plán mezinárodní oblasti povodí Odry” pro plánovací období 2016 - 2021 byl dokončen v březnu roku 2015.
 

Znečištění vod, které vznikalo po desetiletí, však nelze zpravidla odstranit během několika let, zejména ne ve všech vodách najednou. Rámcová směrnice o vodách proto mimo jiné předpokládá, že plány povodí budou každých šest let přezkoumány a podle potřeby aktualizovány, aby bylo možné přizpůsobit plánování a programy opatření aktuálnímu stavu vod a vytyčeným environmentálním cílům.
 

Níže vám předkládáme k připomínkování Návrh druhé aktualizace Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry. Zveme vás, abyste se aktivně zapojili do této konzultace a zasílali své připomínky do 22. 9. 2021 podle pokynů uvedených v tomto dokumentu na sekretariát MKOOpZ e-mailem (sekretariat@mkoo.pl) nebo také písemně poštou.
 

Sekretariat MKOOpZ

ul. M. Curie-Skłodowskiej 1

50-381 Wrocław

Polsko

 

 

Návrh druhé aktualizace Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry*:

MKOOpZ_PP_22032021_CZ.pdf2,99 MB 2021.03.22

 

 

Mapy*:

Mapy_A1-A21_Planu_MOPO_22032021CZ.pdf38,26 MB 2021.03.22

 

*Pro řádné zobrazení dokumentů použijte nejnovější verzi prohlížeče anebo si PDF soubory stáhněte a na lokální disk uložte a následně je otevřete pomocí příslušných programů.


Poslední aktualizace: 2021.03.31